logo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO

IM. A. MICKIEWICZA W KAMIENCU ZĄBKOWICKIM   

NA LATA 2011 – 2015

Poniższa koncepcja pracy Gimnazjum Publicznym im. A. Mickiewicza  powstała w celu ustalenia kierunków wprowadzanych zmian w organizacji i działalności placówki w latach 2011 - 2015. Wszystkie plany szkolne tj. program szkoły, plan ewaluacji pracy szkoły, plan doskonalenia nauczycieli itp., powinny być zgodne z poniższymi założeniami. W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania aktualizacji wynikających z szybszego osiągnięcia celu, bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych np. reforma oświaty, nowe możliwości finansowe, zmiany w prawie oświatowym itp.

 

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE NORMY I STANDARDY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

 

1. Statut szkoły.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego

3. Szkolny zestaw programów edukacyjnych

4. Standardy wymagań egzaminacyjnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r.)

 

STRATEGICZNE OBSZARY PRACY SZKOŁY

 

1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia (dydaktyka).

2. Opieka i wychowanie.

3. Integracja ze środowiskiem lokalnym.

4. Baza i wyposażenie szkoły.

 

WIZJA

„ Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”

Stworzenie, dzięki odpowiedniemu programowi, metodom nauczania i środkom, takich warunków nauczania i uczenia się, które umożliwią wszystkim uczniom pełny rozwój ich uzdolnień.

MISJA

„ Każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości”

Jesteśmy szkołą, w której pracuje zespół pedagogów o bardzo wysokich kwalifikacjach, awansie zawodowym i etyce zawodowej, gwarantująca najwyższą jakość nauczania i wychowania.

 1. Istniejemy po to, aby zaspakajać potrzeby rozwojowe naszych uczniów, rozwijając ich talenty.
 2. Ukazujemy uczniom, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.
 3. Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
 4. Pomagamy uczniom harmonijnie rozwijać własną osobowość i osiągać sukcesy zgodnie z jego możliwościami  i potrzebami.
 5. Wspólnie z rodzicami wychowamy młodego człowieka, który umie znaleźć sens życia i będzie szanował godność każdej osoby.

Koncepcja pracy Gimnazjum Publicznego im. A. Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim jest strategią działań na wyznaczony okres czasu.

Przed sformułowaniem założeń strategicznych i koncepcji funkcjonowania szkoły dokonana została analiza następujących danych:

o Badanie potencjału szkoły.

o Określenie silnych i słabych stron placówki.

o Określenie kierunków działalności szkoły.

o Badanie zgodności między wyborami, strukturą a dysponowanymi środkami.

o Przekształcenie strategii w plany i konkretne działania.

o Zastosowanie koncepcji w postaci konkretnych działań i kontrola tych działań.

 

Przed opracowaniem założeń strategii pracy szkoły pozyskano informacje, które wykorzystano, dokonując analizy pracy szkoły:

 

o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa sprecyzowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

o Wytyczne Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: efekty działalności dydaktycznej i opiekuńczej oraz działalności statutowej szkoły.

o Wyniki analizy SWOT w szkole w następujących obszarach: baza szkoły, zarówno materialna, jak  i ludzka, dydaktyka szeroko rozumiana od programów do wyników egzaminów zewnętrznych  i programów naprawczych, organizacja dydaktycznej i pozadydaktycznej pracy szkoły, opieka  i wychowanie; klimat (atmosfera) szkoły.

Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło na:

 I. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, gdzie jesteśmy obecnie.

II. Ustalenie celu priorytetowego.

III. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierzamy, co chcemy zmienić, osiągnąć.

IV. Podjęcie decyzji, jakie działania podejmiemy, aby osiągnąć wytyczone cele.

V. Ustalenie harmonogramu działań.

 

 1. I.                   CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

 1. 1.      Dane ogólne szkoły

GIMNAZJUM PUBLICZNE

IM. A. MICKIEWICZA

W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

UL. ZAMKOWA 3

Misją naszego gimnazjum jest motto:

„Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”

  W myśl tego motta priorytetem naszej szkoły jest przygotowanie młodzieży do zdobywania wiedzy  i umiejętności pozwalającym żyć w zmieniającej się rzeczywistości. Czynimy to w oparciu o nowoczesną bazę i szeroką ofertę edukacyjną, uwzględniającą umiejętności sprawnego posługiwania się dwoma językami i technologią informacyjną.

  Wspieramy ucznia we wszechstronnym rozwoju osobowości, zdolnej do funkcjonowania w sferze indywidualnej, społecznej, moralnej i etycznej- zgodnie z powszechnie akceptowanymi normami społecznymi.

 

 1. 2.      Historia i tradycja szkoły   

 

Rok 1999 to czas przełomu w polskiej szkole związanego z wprowadzeniem reformy.

Od 1 września zostały powołane do życia gimnazja w całym Kraju, również do życia zostało powołane gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim.

*11.10.1999r. odbyło się pierwsze pasowanie na gimnazjalistów uczniów kl. I

*07.06.2002r. uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru

*uzyskanie przez szkołę certyfikatów:

SZKOŁA Z KLASĄ,

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE,

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY,

SZKOŁA DBAJĄCA O ZDROWIE

 

  Kultywowanie tradycji stanowi nieodłączny element wychowania i edukowania młodego pokolenia.

TRADYCJE NASZEJ SZKOŁY:

 1. Ślubowanie uczniów kl. I
 2. Dzień Patrona
 3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 4. Jasełka
 5. Tydzień Ekologiczny
 6. Bal gimnazjalisty
 7. Wigilia dla samotnych
 8. Dzień Edukacji Narodowej
 9. Narodowe Święto Niepodległości

    10.  Święto Konstytucji 3 Maja

    11.  Akcja „Zapal znicz”

    12.  Spotkania autorskie

    13.  Kiermasz świąteczny

  

 1. 3.      Lokalizacja

Gimnazjum Publiczne im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowicki znajduje się w gminie Kamieniec Ząbk. w powiecie ząbkowickim i mieści się przy ulicy Zamkowej 3.

 

 1. 4.      Kadra szkoły

W naszej szkole pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogów.

Kadra dydaktyczna szkoły liczy 25 nauczycieli:

Nauczyciele dyplomowani - 20

Nauczyciele mianowani  - 2

Nauczyciele kontraktowi - 3

 

 1. 5.      Baza szkoły

* Gimnazjum Publiczne im. A. Mickiewicza liczy 10 oddziałów, co sprawia, że uczeń nie  czuje się anonimowo w naszej szkole.

*Szkoła zapewnia dobre warunki bezpieczeństwa- monitoring, wejście pilnowane przez pracowników obsługi, dyżury nauczycieli na wszystkich kondygnacjach i placu szkoły.

*Uczniowie są pod stałą opieką pedagoga szkolnego, który w każdej sytuacji służy pomocą, doradztwem i interwencją w rozwiązywaniu problemów młodzieży.

*Szkoła posiada klasopracownie wyposażone w pomoce naukowe, bibliotekę szkolną, czytelnię multimedialną, świetlicę.

*Uczniowie naszego gimnazjum codziennie mogą zjeść obiad w stołówce SP nr1, a także mogą korzystać ze szkolnego sklepiku mieszczącego się w budynku szkoły.

*Gimnazjum posiada salę gimnastyczną oraz gabinet higieny szkolnej.

 

 1. 6.      Uczniowie

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat.

2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód- gmina Kamieniec Ząbk. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.

3. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

4.Uczniowie gimnazjum korzystają z darmowego dojazdu do szkoły- gimbus.

 

UCZEŃ GIMNAZJUM MA PRAWO:

*informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania

*posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania

*poszanowania swej godności

*rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów

*swobody wyrażania myśli i przekonań

*korzystania z pomocy doraźnej

*korzystania ze stypendium

*życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

*nietykalności osobistej

*bezpiecznych warunków pobytu w szkole

 

 1. II.               CELE SZKOŁY

Cel ogólny

Wszechstronny rozwój osobowy uczniów

Cele szczegółowe:

 1. Przyjaźń, bliskość we wspólnym działaniu: rodziców, uczniów, nauczycieli.
 2. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces wychowania
 3. Twórcze samodoskonalenie młodzieży.
 4. Umiejętność odróżniania dobra od zła.
 5. Kultywowanie ideałów tradycji domu rodzinnego.
 6. Budowanie właściwej hierarchii wartości.
 7. Identyfikacja podstawowych zagrożeń okresu dojrzewania i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
 8. Oddziaływanie w trzech płaszczyznach: na osobowość ucznia, jego życie we wspólnocie oraz środowisku kulturalno – przyrodniczym.
 9. Ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli  i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały, umiejącego bronić swojego zdania a jednocześnie słuchać innych.

 

 1. III.             MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent naszej szkoły:

 

 • Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość.
 • Potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać  z nowoczesnych źródeł informacji.
 • Zna dwa języki obce, dzięki czemu potrafi  się komunikować w nowoczesnym świecie.
 • Jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
 • Szanuje siebie i drugiego człowieka.

 W zakresie kształcenia:

 • Zapewniamy każdemu uczniowi osiąganie postępów edukacyjnych,
 • Nauczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystania ich podczas całego etapu kształcenia.
 • Każdego ucznia wspieramy i motywujemy w osiąganiu sukcesów.
 • Każdego ucznia traktujemy indywidualnie i zapewniamy mu rozwój.
 • Rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia każdego ucznia

 W zakresie wychowania:

 • Uczymy poszanowania demokratycznych wartości.
 • Kształtujemy tolerancję, uczciwość i sprawiedliwość, jako wartości, które powinny przyświecać każdemu człowiekowi w stosunku do siebie i drugiego człowieka
 • Współpracujemy razem z rodzicami wychowując pokolenia, które będą kształtować naszą Ojczyznę.
 • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, w której znamy swoich uczniów i ich wspieramy.
 • Wszyscy uczniowie mają równe szanse w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań

ANALIZA SWOT

                                                                      

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 

 

 • pedagogiczni pracownicy szkoły

posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z przydziałem czynności; ponadto w większości ukończyli studia podyplomowe (kursy kwalifikacyjne) uprawniające do nauczania drugiego przedmiotu;

 • w szkole funkcjonuje zespół kierowniczy w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły,  nauczyciele;
 • uczniowie szkoły osiągają sukcesy

w wielu konkursach, ogólnopolskich,

przedmiotowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz zawodach sportowych;

 • szkoła umożliwia rozwój uczniowi

zdolnemu, stara się o stypendia,

organizuje dodatkowe zajęcia;

 • szkoła zapewnia wyżywienie w stołówce SP Nr 1 w Kamieńcu Ząbk
 • uczniowie z rodzin najuboższych otrzymują dofinansowanie do wyżywienia z GOPS;
 • uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej z UG;
 • uczniowie z rodzin znajdujących w trudnej sytuacji materialnej korzystają z bezpłatnych podręczników szkolnych
 • szkoła jest placówką  dobrze

wyposażoną w środki dydaktyczne

i sprzęt, posiada dwie pracownie

komputerowe oraz bibliotekę z czytelnią multimedialną

 • szkoła organizuje i angażuje  się

w środowiskowe inicjatywy

przygotowując programy artystyczne;

 • szkoła rozwija zainteresowanie tradycje i historie regionalne, szkoła dba o pamięć o patronie Adamie Mickiewiczu
 • szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła z Klasą”, „ Szkoła bez przemocy”, „ Szkoły Promującej Zdrowie” , „ Szkoły Badającej o Bezpieczeństwo”
 • uczniowie zaniedbani środowiskowo mają problemy dydaktyczne;
 • liczne klasy utrudniają indywidualizację nauczania
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych jest

uzależniona od dojazdów.

 • Niska kultura osobista niektórych uczniów i zdarzające się przypadki agresji, przemocy i kradzieży
 • Wyniki egzaminów zewnętrznych w części matematyczno – przyrodniczej na poziomie poniżej średniej województwa
 • Niska motywacja uczniów do nauki
 • Duża liczba usprawiedliwień nieobecności uczniów przez rodziców, usprawiedliwianie ucieczek ze szkoły

 

                   SZANSE

               ZAGROŻENIA

 

 • rodzice uczniów sprawują opiekę nad swoimi dziećmi, angażują się również w inne formy życia szkoły, pomagają przy organizowaniu dyskotek, uroczystości szkolnych;
 • ·pracę szkoły aktywnie wspiera Rada

Rodziców;

 • pracę szkoły wspomagają m.in. organnadzorujący, organ prowadzący, PPP w Ząbkowicach Śl, Policja;
 • szkoła pozyskuje sponsorów, którzy

wspomagają jej pracę

 • absolwenci gimnazjum po osiągnięciu wysokich wyników egzaminów gimnazjalnych kontynuują naukę w renomowanych szkołach ponadgimnazjalnych a następnie na wyższych uczelniach, niektórzy wracają do szkoły na praktyki zawodowe, stając się wzorem i przykładem dla młodszych kolegów;
 • oprócz zadań dydaktycznych

obowiązkowych szkoła oferuje bogaty

wybór zajęć dodatkowych, rozwijających

zainteresowania;

 • ciekawe wycieczki szkolne (w tym

Szlakiem Patrona) rozwijają wiedzę

o otaczającym świecie i ogólne obycie

uczniów;

 • prowadzone  przez nauczycieli dodatkowe zajęcia wspomagają wszechstronny rozwój młodzieży;
 • absolwenci szkoły są dumni z jej

ukończenia i z sentymentem do niej

wracają.

 • coraz więcej młodzieży uczącej się

w gimnazjum pochodzi ze środowisk

trudnych, z problemami materialnymi,

a nawet patologicznymi;

 • coraz więcej uczniów popada w konflikt z prawem
 • kryzys ekonomiczny powoduje, że coraz mniej podmiotów gospodarczych podejmuje się sponsoringu i wspomagania

pracy szkoły;

 • wyjazd rodziców za granice Polski

w celach zarobkowych powoduje

problemy wychowawcze.

 

 1. IV.           PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY NA LATA 2011-2015

 

STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY

 

I. Organizacja i przebieg procesu kształcenia, efekty kształcenia.

 

 1. 1.      SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA GWARANTUJE REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ I OSIĄGNIĘCIE STANDARDÓW WYMAGAŃ

 

 • Szkolny zestaw programów nauczania jest zbieżny z programem wychowawczym.
 • Programy nauczania dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.
 • Ewentualna modyfikacja zestawu programów nauczania uwzględnia wyniki sprawdzianów, badań osiągnięć uczniów oraz diagnoz.
 • Szkoła pracuje w systemie dwóch okresów klasyfikacyjnych.

 

L/P

Zadania szczegółowe

 

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Dobór programów nauczania umożliwia wykorzystanie bazy szkoły.

Bieżący monitoring, wywiady z nauczycielami i rodzicami pod kątem zbieżności WSO, z możliwościami i potrzebami uczniów oraz bazą i wyposażeniem szkoły.

Dyrekcja,

przewodniczący zespołów przedmiotowych,

nauczyciele

Wrzesień 2011 /czerwiec 2012

2.

Ewentualna modyfikacja programów nauczania.

Wymiana doświadczeń, konsultacje

Nauczyciele, dyrekcja

Wrzesień 2011

3.

Opracowanie i

wdrożenie programów autorskich, innowacji pedagogicznych

 

 

Autorskie programy wychowawcze,

innowacje pedagogiczne. Programy własne nauczycieli

Dyrekcja,

nauczyciele

Marzec/kwiecień 2012

 

2.DZIAŁANIA SZKOŁY SŁUŻĄ WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI UCZNIA,

PRZYGOTOWANIU GO DO ŻYCIOWEJ AKTYWNOŚCI

 

 • Kształcenie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów odpowiednio do ich aspiracji i możliwości.
 • Zajęcia szkolne służą rozbudzaniu, rozwijaniu zainteresowań i pielęgnowaniu uzdolnień i talentów.
 • Plan zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów.
 • Szkoła przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz do kreatywnego rozwiązywania problemów.

 

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Zastosowanie nauczania

wielopoziomowego dostosowanego do wymagań i możliwości

uczniów.

Rozpoznawanie możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów.

Planowanie pracy w zespołach przedmioto-wych.

Współpraca zespołów nauczycielskich,

współpraca z rodzicami.

Odpowiedni dobór form i metod nauczania zapewniający dziecku możliwość sukcesu.

Organizacja zajęć wyrównawczych i zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów (klasy innowacyjne)

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

Wrzesień każdego roku

Cały rok szk.

Zgodnie z potrzebami

2.

Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

 

 

 

3.

Zdobycie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie – propagowanie zdrowego stylu życia.

1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów

2. Realizacja Programu Profilaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego oraz profilaktyki uzależnień.

3. Organizacja imprez szkolnych, zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowie.

4. Realizacja projektów oraz programów promujących zdrowe odżywianie i aktywność ruchową.

5. Edukowanie rodziców (prelekcje, wykłady, spektakle profilaktyczne)

6. Współpraca z organizacjami poza-szkolnymi (Sanepid, Medicus, Policja).

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

4.

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień

Stosowanie różnorodnych metod nauczania, w tym aktywizujących, rozwijających samodzielne myślenie.

Umożliwienie dostępu do nowoczesnych środków dydaktycznych (audiowizualnych, multimedialnych i innych)

Wprowadzanie innowacji pedagogicznych

Organizacja kół zainteresowań.

Wyjazdy i wycieczki o charakterze edukacyjnym, w tym zagraniczne.

Udział młodzieży w projektach edukacyjnych, zdobywanie certyfikatów.

Udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, tematycznych, artystycznych

nauczyciele

W ciągu roku szk.

 

Wrzesień każdego roku szk.

 

W ciągu r. szk.

 

 

 

 

W ciągu r. szk.

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu r. szk

5.

Kształtowanie osobowości zdolnych do samodzielnego myślenia.

Umożliwianie dzieciom swobodnego wyrażania myśli i poglądów.

Przygotowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów poprzez stosowanie na lekcjach metod aktywnych. Promowanie nowego wzorca ucznia - uczeń

samodzielnie myślący, twórczy, krytyczny.

 

Nauczyciele, opiekun SU, dyrekcja

W ciągu roku szkolnego

6.

Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań

i uzdolnień

Zlecanie prac dodatkowych, zachęta do wysiłku intelektualnego, motywujący system oceniania prac dodatkowych

Nauczyciele

 

W ciągu roku szkolnego

7.

Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów.

Zastosowanie technologii informacyjnej na poszczególnych zajęciach

Korzystanie z sieci Internet.

Zwiększenie godzin informatyki.

Korzystanie z zasobów MCI w trakcie zajęć jak również w godzinach popołudniowych

Nauczyciele, informatycy, MCI

W ciągu roku szkolnego

 

3. SZKOŁA DBA O EFEKTY KSZTAŁCENIA I PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO DALSZEGO ETAPU EDUKACJI

 

 • Szkoła przygotowuje uczniów do kolejnego etapu kształcenia.
 • Szkoła przygotowuje uczniów do kreatywnego rozwiązywania problemów, samodzielnego myślenia.
 • Uczniowie są przygotowywani do łączenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki i wykorzystywania ich w praktyce.

 

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1.

Przygotowanie uczniów do dalszego etapu kształcenia.

 

Analiza realizowanych

programów.

Planowanie pracy

w zespołach przedmiotowych.

Współpraca zespołów

nauczycielskich,

współpraca z rodzicami.

Dostosowanie metod pracy do osiągania celów lekcji i związane z tym kształcenie umiejętności.

Efektywne wykorzystanie czasu pracy na lekcji.

Przeprowadzenie diagnoz początkowych w poszczególnych

zespołach klasowych, ich analiza

Dyrektor,

nauczyciele,

przewodniczący zespołów

psycholog.

 

 

 

Przewodniczący zespołów, nauczyciele

Czerwiec, wrzesień 2011

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Wrzesień 2010

2.

Badanie kompetencji uczniowskich

Opracowanie harmonogramu diagnoz.

Przeprowadzenie testów kompetencji w  kl.I

Egzaminy próbne w klasach II i III

Opracowanie planów naprawczych na podstawie przeprowadzonych diagnoz i wdrożenie ich.

  Przewodniczący zespołów przedmiotowych, wyznaczeni nauczyciele

Przewodniczący zespołów przedmiotowych, wyznaczeni nauczyciele

Wrzesień 2011

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Wg harmonogramu

3.

Motywowanie uczniów do wytężonej pracy na miarę własnych możliwości

Stosowanie ciekawych rozwiązań dydaktycznych, zachęcanie do rozwoju osobowości, system oceniania motywujący wysiłek ucznia włożony w swój rozwój.

Nauczyciele

Cały rok szkolny

 

 4. WSO WSPIERA OSIĄGANIE PRZEZ UCZNIÓW SUKCESU EDUKACYJNEGO

 

 • WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną.
 • WSO motywuje do pracy i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia.
 • Nauczyciele znają zasady oceniania zewnętrznego.

 

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Zapoznanie społeczności szkolnej z

Wewnątrzszkolnym Systemem

Oceniania.

Zebrania z rodzicami ucz. kl.I

Lekcje przeznaczone omówieniu WSO

Prezentacja WSO na tablicy

Informacyjnej i stronie internetowej szkoły

Wychowawcy

Kl. I

Nauczyciele

Wrzesień 2011

2.

Integracja zespołu nauczycielskiego wokół wprowadzenia do oceny pracy ucznia elementów oceniania kształtującego

Wykorzystanie do oceny pracy ucznia elementów oceniania kształtującego (zgodnie ze szkoleniem dla rady pedagogicznej dotyczącym powyższej tematyki).

Nauczyciele

Cały rok szkolny

 

5.SZKOŁA DBA O ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY NAUCZYCIELSKIEJ

 

 • Nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne i poszerzają swoje kompetencje.
 • Dyrektor prowadzi prawidłową politykę kadrową.
 • Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest dziełem całego zespołu dydaktycznego i odpowiada aktualnym potrzebom.
 • Dyrekcja wspiera awans zawodowy nauczycieli.

 

 

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1.

Rozpoznanie po-

trzeb nauczycieli

w zakresie doskonalenia.

Wdrożenie planu doskonalenia zawodowego na-uczycieli.

Ankiety, rozmowy z nauczycielami, analiza dokumentacji szkoły.

Współpraca z doradcami i edukatorami.

Uczestnictwo w różnych zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z potrzebami własnego przedmiotu i podejmowanych działań

Dyrekcja

 

Lider WDN

 

Nauczyciele

 

nauczyciele

Wrzesień 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem szkoleń

2.

Uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego

Zapoznawanie nauczycieli z procedurami i wymogami kolejnych stopni awansu, wymiana spostrzeżeń.

Motywowanie nauczycieli do

działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego.

Dyrekcja

Zgodnie z potrzebami

3.

Działania podejmowane w ramach WDN.

Wdrażanie do

świadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń

Sporządzenie planu WDN.

Udział w radach szkoleniowych na temat wybranych obszarów pracy szkoły.

Gromadzenie i udostępnianie

materiałów ze szkoleń zewnętrznych.

Lider WDN

Nauczyciele

 

 

 

 

Lider WDN

nauczyciele

Wrzesień każdego roku szk.

Zgodnie z terminarzem

 

II Opieka i wychowanie

 

1. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM OPARTY JEST O SYSTEMOWĄ KONCEPCJĘ WYCHOWANIA I WŁASNY SYSTEM WARTOŚCI

 

 • Program wychowawczy zachowuje zbieżność z programem dydaktycznym.
 • Program wychowawczy znany jest całej społeczności szkolnej.
 • Szkoła w rozwiązywaniu problemów wychowawczych korzysta ze statutowych możliwości instytucji wspomagających.
 • Program wychowawczy zmierza do kształtowania w młodym człowieku wartości nadrzędnych dla każdego społeczeństwa: tolerancji, patriotyzmu itd.

  

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1.

Wdrażanie

spójnego programu wychowawczego zbudowanego wokół osoby patrona szkoły.

Praca w zespole zadaniowym.

Praca wychowawców w czasie godzin do dyspozycji wychowawcy.

Coroczne obchody Dnia Patrona

Lider zespołu wychowawców

Wychowawcy

Nauczyciele

 

Cały rok

 

 

 

 

Grudzień

 

2.

Wychowanie: przez demokrację, dla bezpieczeństwa, dla przyszłości

Nauczyciele podejmują działania zmierzające do kreowania w uczniach postaw obywatelskich i patriotycznych,

otwartości, tolerancji, aktywności życiowej, społecznikostwa, przedsiębiorczości. 

Rozwijanie samorządności uczniowskiej – udział uczniów w podejmowaniu decyzji związanych z ich funkcjonowaniem i działaniami na terenie szkoły.

Opiekun SU

Wychowawcy

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU

Cały rok

3.

Sprawdzanie efektywności zastosowanych działań wychowawczych

Obserwacja zachowania uczniów.

Analiza ocen zachowania.

Wywiady z nauczycielami i rodzicami.

Wychowawcy

Psycholog ,pedagog

dyrekcja

Cały rok

Okres wywiadówki i spotkań z rodzicami

4.

Diagnozowanie sytuacji

rodzinnej uczniów. Organizowanie pomocy

psychologiczno

pedagogicznej i materialnej rodzinom niewydolnym wychowawczo.

Wywiady środowiskowe, wizyty domowe.

Współpraca z GOPS i oraz innymi

organizacjami charytatywnymi.

Organizacja spotkań i sesji z psychologiem i pedagogiem

Wychowawcy

Psycholog , pedagog

Działania ciągłe

5.

Współpraca z PPP i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w

działaniach wychowawczych

Wykorzystanie do-

świadczeń punktu konsultacyjnego PPP, Sądu Rodzinnego, kuratorów do spraw nieletnich do rozwiązywania problemów

wychowawczych.

Wychowawcy

Psycholog, pedagog

dyrekcja

Zgodnie z potrzebami

  

 1. RELACJE MIĘDZY CZŁONKAMI SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, UWZGLĘDNIAJĄCE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, OPARTE SĄ NA DIALOGU I POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA

 

 • W szkole istnieją wszechstronne, dobre stosunki między wszystkimi podmiotami w relacjach: rada pedagogiczna - uczniowie - inni pracownicy szkoły. 
 • Pracownicy szkoły i uczniowie we wzajemnych relacjach przestrzegają postanowień zawartych w dokumentach stanowiących o prawach dziecka i człowieka. 
 • Nauczyciele współpracują z uczniami i rodzicami w planowaniu dalszego rozwoju uczniów, analizując ich uzdolnienia, postępy, osiągnięcia i trudności.
 • Nauczyciele uczący w danej klasie, ściśle współdziałają z wychowawcą klasy.
 • Szkoła ma tradycje, które wpływają na dobre stosunki międzyludzkie.

  

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Zapoznanie społeczności szkolnej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, każdy

członek społeczności

zna swoje prawa i obowiązki, dba o ich przestrzeganie.

Spotkania z rodzicami,

narady klasowe, udostępnienie dokumentów w kancelarii szkolnej.

Sporządzanie gazetek

tematycznych.

Wychowawcy

dyrekcja

Wrzesień każdego roku szk.

 

 

Zgodnie z harmonogramem

2.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

Planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP.

Przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem ich bezpieczeństwa.

Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich.

Dyrekcja

Szkolny instruktor BHP

Cały rok

3.

Zorganizowanie

pomocy psycholo-gicznej dla uczniów i

rodzin potrzebujących

Zorganizowanie

pomocy psychologicznej dla uczniów i

rodzin potrzebujących

Wychowawcy

Psycholog ,pedagog

Cały rok szkolny

4.

Wdrażanie programów profilaktycznych

Prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasą w sytuacjach konfliktowych.

Organizowanie warsztatów dla dzieci agresywnych.

Realizacja programów

profilaktycznych.

Dyrekcja

Psycholog, pedagog

Zespół wychowawców

Cały rok

5.

Współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę w

działaniach wychowawczych

Konsultacje z PPP, komisariatem Policji,

pracownikami Sądu

Rejonowego w Ząbkowicach Śl,

określanie kierunków

współdziałania i pomocy

Dyrekcja

Nauczyciele

Psycholog , pedagog

Sukcesywnie,

w zależności od

potrzeb

6.

Podejmowanie działań

służących integracji podmiotów szkolnych wokół działań

wynikających z tradycji szkoły oraz zmierzających kształtowaniu wizerunku szkoły w środowisku

 

Organizacja imprez o charakterze towarzyskim (festyny, tradycje

świąteczne, wspólne

wycieczki, wyjazdowe szkolenia itp.)

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

rodzice, uczniowie

Zgodnie z potrzebami

  

3.WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PRZYNOSI WYMIERNE EFEKTY

 

 • Rodzice angażują się w analizę i planowanie rozwoju placówki.
 • Aktywnie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcami.
 • Rodzice pomagają w organizacji prowadzonych przez szkołę działań oraz pomagają w prezentacji osiągnięć w lokalnym środowisku.
 • Szkole pomagają sponsorzy i jej przyjaciele.

  

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Formy realizacji

1.

Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami.

 

Wyznaczenie na terenie

szkoły miejsc, w których rodzice i nauczyciele mogą się spotkać.

Ustalenie form i terminów kontaktów („dni otwarte”)

Dyrekcja

Wrzesień każdego roku

2.

Włączanie rodziców do współpracy, wspólne planowanie działań klasowych i szkolnych.

Zachęcanie rodziców

do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów i planowania

dalszego ich rozwoju.

Częste spotkania i wymiana informacji w Radzie Rodziców.

Angażowanie rodziców do działań na rzecz klasy i szkoły, do udziału w ewaluacji pracy szkoły.

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice i dyrekcja

Zgodnie z terminarzem spotkań

3.

Stymulowanie aktywności rodziców,

organizowanie imprez o charakterze

środowiskowym

Organizacja warsztatowych zebrań dla rodziców

poświęconych rozpoznaniu

wzajemnych potrzeb,

oczekiwań i problemów.

Uwzględnienie i realizacja

wniosków zgłaszanych

przez rodziców.

Włączanie rodziców do

działań podejmowanych

przez szkołę, do udziału w uroczystościach szkolnych.

Wyróżnianie rodziców

szczególnie zaangażowanych w życie szkoły w

formie podziękowań pisemnych.

Wychowawcy

Psycholog, Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

Wychowawcy

dyrekcja

Zgodnie z potrzebami

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec trymestru

 

 

W ciągu roku szk.

dyrekcja

 

 

 

 

koniec roku szkolnego

 

III. Szkoła kreuje swój pozytywny obraz w środowisku lokalnym

 

 1. SZKOŁA DBA O SWÓJ WIZERUNEK W ŚRODOWISKU LOKALNYM, PROMUJE SWOJE OSIĄGNIĘCIA

 

 • Szkoła dokumentuje i promuje swoje osiągnięcia.
 • Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.
 • Sukcesy nauczycieli prezentowane są w środowisku lokalnym.
 • Identyfikacja rodziców ze szkołą wyraża się w ich opiniach o jakości jej pracy.
 • Osiągnięcia i spełnianie oczekiwań środowiska przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku  szkoły.

L/P

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1.

Systematyczne badanie opinii o działalności szkoły.

Dni otwarte w szkole

Wywiady, rozmowy, gromadzenie opinii

Dyrekcja

Nauczyciele

Zespół ds. promocji szkoły

Cały rok

2.

Dokumentowanie sukcesów i promowanie działań szkoły

Redagowanie szkolnej gazety „Gimnazjalista”, „Biblioteczne echo”

Artykuły w lokalnej i regionalnej, wojewódzkiej prasie.

Szkolna witryna internetowa

Kronika szkoły

Zdobywane certyfikaty, dyplomy i nagrody.

Udział w akcjach i projektach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Dyrekcja

nauczyciele

Cały rok

3.

Organizowanie imprez środowiskowych i podejmowanie działań o charakterze do-chodowym.

 

Organizacja festynów środowiskowych.

Zabawy dochodowe dla rodziców i pracowników, piknik rodzinny.

Nauczyciele Dyrekcja

Zgodnie z potrzebami

 

IV. Baza i wyposażenie szkoły

 1. UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKOŁY MAJĄ ZAPEWNIONE BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY I EDUKACJI, DOSTĘP DO BOGATEJ BAZY DYDAKTYCZNO – SPORTOWEJ

 

  Szkoła podejmuje działania zmierzające do przygotowania nowej pracownia informatycznej (stanowisko pracy dla każdego ucznia)

 • zakup pomocy dydaktycznych do sal zgodnie z potrzebami
 • remont schodów wejściowych
 • naprawa dachów w budynku szkolnym i hali sportowej, wymiana okien
 • odnowienie  korytarzy placówki

 

L/P

Zadania szczegółowe

Termin

realizacji

Osoba

odpowiedzialna

realizatorzy

1.

Utworzenie nowej pracowni informatycznej

 2011/2012

Dyrektor

2.

Zakup pomocy dydaktycznych

2011 - 2015

Dyrektor nauczyciele

3.

Remont schodów wejściowych

2012

Dyrektor

4.

Naprawa dachów w budynku szkolnym i na hali sportowej, wymiana okien

2012 - 2015

Dyrektor

 

5.

Odnowienie korytarzy placówki

2012

Dyrektor nauczyciele

 

Copyright © 2015 Gimkam. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.